Koeficient tření

Tření je odolnost proti pohybu jednoho pevného tělesa přes nebo po jiném tělese, kdy tělesa jsou chápána z makroskopického hlediska. Tření hraje důležitou roli ve značném počtu našich každodenních aktivitách a ve většině průmyslových procesech. Vysoké tření je žádoucí mezi mechanickými částmi, které jsou potřeba spojit např. šroubový spoj a v mnoho dalších příkladech. Na druhou stranu tření je zodpovědné za odvod a ztrátu velkého množství energie. Dá se tedy také chápat jako rozptyl energie mezi posouvajícími se tělesy. Nízké tření je žádoucí např. mezi posuvnými částmi v motorech a v jiných mechanických zařízení.

Abychom byli schopni určit, jak vzájemně interagují součásti ze dvou různých či stejných materiálů, které proti sobě konají kluzný pohyb, je třeba tření charakterizovat. Významným parametrem je koeficient tření. Koeficient tření je důležitá veličina, která číselně charakterizuje odpor povrchů dvojice těles z různých materiálů při tření. Jeho původ spočívá především v nerovnosti obou styčných ploch, kterými se tělesa vzájemně dotýkají.

Koeficient tření je možné vypočítat jako: f = Ft / Fn, kde

Ft je třecí síla

Fn je normálová síla

Koeficient tření závisí na:

 • Materiálu zkoušeného vzorku i protikusu
 • Morfologie povrchu
 • Tlaku v místě kontaktu
 • Kluzné rychlosti
 • Tvaru kontaktu
 • Tuhosti odpružení
 • Prostředí (teplota, stupeň zašpinění, …)
 • Mazivu

Rozdělení

Typ tření:

 • Rolling
 • Rolling-sliding
 • Sliding
 • Fretting
 • Impact

Možné aplikace měření

Zjišťování tribologických vlastností je vhodné pro všechny typy materiálů a součástí jako ložiska, převodové ústrojí, těsnění, součásti dopravních systémů (části spalovacích motorů, hnací ústrojí, brzdy, pneumatiky, tryskový motor), průmyslové a těžební stroje (kompresory, řezné nástroje, raznice, lisy, formy), lékařský a zubní materiál, elektrické kontakty a polovodiče.

Volba optimální tribologické soustavy (materiály, povlaky, úprava povrchů – texturování, maziva)

Zkoušení dané tribologické soustavy

Vliv jednotlivých parametrů tribologické soustavy

Nabídka měření

Koeficient tření měříme pomocí těchto zkoušek:
 • Metoda Ball-on-flat (fretting) ASTM G133-05 možnosti měření za pokojové/vysoké teploty nebo s/bez mazivem
 • Metoda Block-on-ring ASTM G77-05 možnosti měření s/bez mazivem
 • Metoda Pin-on-disc ASTM G99 možnosti měření za pokojové/vysoké teploty nebo s/bez mazivem
 • Scratch tests ASTM G171