Zařízení

Tribometr CETR UMT 3

Tribometr CETR UMT 3

Tribometr CETR UMT3 umožňuje měření koeficientu tření v kombinaci s různými materiály protikusu. Měření může být realizováno v několika konfiguracích vzájemného pohybu: vratný lineární oscilační pohyb, kruhový nevratný pohyb, v širokém rozsahu zatížení, za sucha či v přítomnosti maziva, za pokojové či vysoké teploty.

High Temperature Tribometr CSEM

High Temperature Tribometr CSEM

High Temperature Tribometr CSEM umožňuje měření koeficientu tření v kombinaci s různými materiály protikusu. Měření je realizováno v konfiguraci vzájemného rotačního pohybu v širokém rozsahu zatížení, za sucha či v přítomnosti maziva, za pokojové či vysoké teploty.

Tvrdoměr CETR UMT 2

Tvrdoměr CETR UMT 2

Tvrdoměr CETR UMT 2 umožňuje měřením odolnosti proti vnikání cizího tělesa do materiálu stanovit hodnoty tvrdosti HV, HB, HRC. Dále umožňuje měření indentační lomové houževnatosti. V kombinaci s pohybem vzorku umožňuje hodnotit odolnost proti poškrábání či přilnavost tenkých povrchových vrstev – tzv. scratch test.

Dry sand/ruber wheel tester

Dry sand/ruber wheel tester

Dry sand Rubber Wheel Test umožňuje hodnotit odolnost materiálu proti abrazivnímu opotřebení. Zařízení je zkonstruováno tak, aby odpovídalo požadavkům měření podle normy ASTM G-65. Principem testu je měření váhového úbytku vzorků materiálu, namáhaného srovnatelnými podmínkami za využitím Al2O3 abraziva. Přepočet váhového úbytku na objemový pomocí měrné hustoty testovaného materiálu umožňuje vzájemné porovnání odolnosti proti abrazivnímu opotřebení různých materiálů.

Solid particle erosion tester

Solid particle erosion tester

Zařízení pro hodnocení erozní odolnosti materiálů využívá principu centrifugy. Abrazivní částice Al2O3 jsou pomocí otáčení disku urychlovány a dopadají na povrch vzorků vysokou rychlostí. Nastavení sklonu vzorků vůči směru dopadu abraziva umožňuje měřit erozní odolnost materiálu pod různými úhly.

3D digitální optický mikroskop Hirox KH-7700

3D digitální optický mikroskop Hirox KH-7700

Hirox KH-7700 digitální mikroskop pro 2D i 3D makro i mikroskopické analýzy. Kromě klasických možností nabízí rozšířené funkce, jako je třírozměrný zobrazování obrazu, měření profilu povrchu a 360 ° zobrazování objektů pomocí rotačního adaptéru a nahrávání videa.

Profilometr KLA-Tencor P-6

Profilometr KLA-Tencor P-6

Profilometr KLA-Tencor P-6 umožňuje analýzu povrchové morfologie. Charakterizuje drsnost a vlnitost povrchů, umožňuje přesné měření profilů stop po opotřebení.

MTS Nanoindenter XP

MTS Nanoindenter XP

Měření s tvrdost s využitím snímání hloubky proniknutí indentoru umožňuje měření ve velmi malých objemech materiálu. Je vhodné pro obzvláště jemné materiály a tenké vrstvy. Kromě tvrdosti lze stanovit i další elasticko-plastické charakteristiky, jako např. Youngův modul pružnosti.

Zařízení pro měření zbytkových napětí HBM SINT MTS3000

Zařízení pro měření zbytkových napětí HBM SINT MTS3000

Vysokorychlostní odvrtávací zařízení HBM SINT MTS3000, měří uvolněné deformace pomocí odporových tenzometrických růžic. Odvrtávání se provádí v postupných krocích a zjišťuje se hloubkový profil napětí. Vyhodnocení zbytkových napětí je prováděno pomocí vlastního vyvinutého softwaru integrální metodou nebo metodou ekvivalentních homogenních napětí na základě postupu podle normy ASTM E837, případně podle uživatelských kalibračních koeficientů. Výsledkem je standardizovaná zpráva z měření.

Stand

Testovací stand

Testovací stand umožňuje realizovat testy rotačních třecích systémů při konstantních či proměnných otáčkách až do 1465 ot./minutu. Součástí standu je setrvačník s přídavnými obručemi, kterými lze měnit setrvačný moment soustavy od 17,5 kg.m2 do 30 kg.m2. Pro vytvoření třecí síly je k dispozici hydraulický systém s řízeným hydraulickým válcem. Stand nabízí širokou paletu způsobů řízení, od manuálního volbou rychlosti a tlaku v hydraulickém systému po plně automatický skrze sekvence kroků, kde krok může být definován počáteční a koncovou rychlostí, počáteční teplotou, tlakem v hydraulickém systému, tlakovým nárůstem, délkou trvání a požadovaným momentem vyvozeným testovanou součástí (např. bubnovou či diskovou brzdou). Uvedené řídicí veličiny jsou během testování zaznamenávány, navíc lze záznam doplnit o měření vibrací, zvuku, kontaktně a bezkontaktně měřených teplot a teplotních polí a to i pomocí unikátního systému měření teplotních polí rychle rotujících částí. Testovací stand včetně řídicího software byl kompletně vyvinut na našem pracovišti. Typické využití testovacího standu je pro testy automobilových brzd.