Ing. Jiří Martan, Ph.D. úspěšně obhájil habilitační práci

14.03.2019

Člen našeho výzkumného týmu úspěšně zakončil habilitační řízení pro získání titulu docent na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Habilitační práce měla téma
„Vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a tepelných procesů při laserovém zpracování materiálu pulzními lasery“.

Habilitační přednáška byla na téma:
„Měření tepelných vlastností tenkých vrstev pomocí pulzní fototepelné radiometrie“.

Oponenti habilitační práce hodnotili práci takto: Práce má velmi dobrou vědeckou úroveň a je výsledkem dlouholetého úsilí a osobního nasazení autora, které vyústilo v kvalitní publikační činnost. Úroveň habilitační práce svědčí o značné erudici autora v oblasti vývoje systémů pro studium tepelných procesů a jejich aplikací. Ing. Jiří Martan, Ph.D. je komplexní osobností jak ve vědecko-výzkumné oblasti, tak i v pedagogické oblasti a patří mezi odborníky v dané oblasti.