Krátká historie

2019 - schválené školící pracoviště pro oblast technik diagnostik termografie

Asociace technických diagnostiků České republiky, z.s. (ATD ČR, z.s.) vydala osvědčení pro schválené školící pracoviště pro oblast technik diagnostik termografie organizaci Západočeská univerzita v Plzni, NTC.

2017 - zahájení prodeje termovizních barev LabIR® Paints

Prodej termovizní smývatelné barvy a barvy pro běžné aplikace.

2016 - zaregistrování značky LabIR®

Sjednocení činností a produktů pro termovizního měření pod značku LabIR®.

2015 - start projektu CENTEM+

Podařilo se úspěšně dokončit projekt CENTEM a následně získat navazující projekt CENTEM+.

2014 - vývoj softwaru pro termovizní měření a analýzy LabIR®

Zahájen vývoj softwaru nejprve pro vlastní vědecké účely, vývoj technologií na zakázku a později pro licenční prodej softwaru.

2013 - technologie laserového svařování plastů s termovizní kontrolou

Byl vyvinut termovizní způsob on-line kontroly a řízení procesu transmisního svařování plastů. Později prodej softwaru pro značkou LabIR® Control.

2012 - víceúčelové zařízení pro vývoj technologií laserového kvazisimultánního svařování

Funkční vzorek nového laserového laboratorního zařízení, které umožňuje provádět vývoj nových průmyslových technologií quasisimultánního svařování plastů a zpracovat prototypy svařovaných součástí.

2011 - start projektu CENTEM - nákup nového vybavení

Řešení projektu CENTEM přineslo celému centru i našemu odboru velkou příležitost získat moderní vybavení špičkové úrovně - vybudování aplikačních laboratoří

Nové vybavení nám umožnilo rozšířit možnosti měření optických vlastností.

2010 - Solar Panel Tester: zařízení pro mezioperační testování solárních panelů

Zařízení pro rychlé a efektivní odhalení možných problémů, pro ověření správného zapojení solárního panelu a pro ověření funkčnosti jednotlivých solárních článků před jeho finální kompletací, kdy je možné defektní část panelu vyměnit.

2008 - první vlastní technologický laserový systém

Navržení, sestavení a zprovoznění prvního laserového systému pro kalení na území ČR. Systém tvořil přímý diodový laser, průmyslový robot a rotační stůl. Pracoviště umožnilo zpracovávat kusy do hmotnosti 1000 kg.

2007 - laboratoř infračervené spektrometrie

Začátek činnosti v oblasti měření optických vlastností, vybudování laboratoře.

2006 - nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních

Vybudování brzdového standu

2005 - vývoj systému pro velmi rychlé měření teploty kotoučových brzd

Navázání spolupráce s technickým vývojem ŠKODA AUTO. Vývoj systému pro měření teplot kotoučových brzd.

2004 - technologie ohřevu velkých zalomených hřídelí ve vertikálních pecích

Nová technologie ohřevu ve vertikálních pecích s optimalizovanými a změněnými podmínkami ohřevu a se zkrácenou dobou na kalicí teplotě o 40 procent.

2003 - technologie ohřevu přírubových hřídelí ve vozových pecích

Nová technologie ohřevu přírubových hřídelí - rotorů větrných elektráren. Pomocí teoretických a experimentálních prací byla původní navržená technologie ohřevu ve vozových pecích optimalizována a změnou podmínek ohřevu se podařilo zkrátit dobu ohřevu o 15-20 procent.

2001 - tepelná box-bariéra, zařízení pro měření teplot v průběžné krokové peci

Vývoj vlastního zařízení pro optimalizaci provozu a zlepšení technologického procesu v průmyslových průběžných pecích.

2001 - nákup první termovizní kamery

Odbor si nákupem termovizní kamery rozšířil možnosti měření technologických procesů. Zároveň jsme se zaměřili i na měření optických vlastností, zejména emisivity, jejíž znalost je k přesnému měření nutná.

2000 - založení výzkumného centra Nové technologie

Založení výzkumného centra Nové technologie na Západočeské univerzitě v Plzni, formování odboru z pracovníků ŠKODA VÝZKUM a nových doktorandů

Historie výzkumného centra NTC

Termomechanika technologických procesů je jedním z odborů výzkumného centra Nové technologie (NTC), které vzniklo při Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2000 pro podporu výzkumu a vývoje v západočeském regionu.

Centrum vzniklo v rámci programu výzkumu a vývoje MŠMT ČR nazvaného "Výzkumná centra" jako centrum aplikovaného výzkumu - podprogram B pod označením LN00B084. Současně bylo centrum akademickým senátem konstituováno jako vysokoškolský ústav Západočeské univerzity v Plzni. Těžiště jeho práce je podpora výzkumu a vývoje v západočeském regionu s vazbami na české a mezinárodní výzkumné a vývojové týmy. Centrum zahájilo svoji činnost dnem 3.7.2000.

Vývoj výzkumného centra je možné rozdělit na tři etapy:

1. etapa: 2000 - 2004
Od vzniku centra do konce roku 2004, kdy NTC fungovalo jako velký projekt MŠMT. Tato etapa je charakterizována intenzivním rozvojem s velkou váhou na kvalitní experimentální vybavení v oblasti diagnostiky materiálů. Klíčovou roli hrála oblast náročných počítačových simulací.
2. etapa: 2005 - 2010
Od roku 2005, kdy NTC skončilo projekt LN00B084 a nepodařilo se zajistit jeho pokračování. NTC přešlo na plné samofinancování, v němž hrála klíčovou roli spolupráce s průmyslem. Začalo získávat řadu projektů a účelové financování postupně převážilo financování ze smluvního výzkumu. Odbor TTP se postupně začal více orientovat na oblasti laserových technologií. Výzkumné centrum získalo významný projekt VaVpI - CENTEM, který má jako jedno z hlavních témat Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů.
3. etapa: 2011 - 2014
V roce 2011 bylo zahájeno řešení projektu CENTEM. Odbor TTP se rozrůstá o nové pracovníky a budují se nové laserové laboratoře. Současně s budováním a rozšiřováním laserových technologií si odbor udržuje své aktivity v oblasti termomechaniky a vývoje měřicích systémů pro speciální aplikace (např. solární energetika nebo brzdové automobilové systémy).
4. etapa: od 2015
Probíhá období udržitelnosti projektu CENTEM. Zároveň začíná řešení projektu CENTEM+.