Krátká historie

2017 - zahájení prodeje termovizních barev LabIR® Paints

Prodej termovizní smývatelné barvy a barvy pro běžné aplikace.

2016 - zaregistrování značky LabIR®

Sjednocení činností a produktů pro termovizního měření pod značku LabIR®.

2015 - start projektu CENTEM+

Podařilo se úspěšně dokončit projekt CENTEM a následně získat navazující projekt CENTEM+.

2014 - vývoj softwaru pro termovizní měření a analýzy LabIR®

Zahájen vývoj softwaru nejprve pro vlastní vědecké účely, vývoj technologií na zakázku a později pro licenční prodej softwaru.

2013 - technologie laserového svařování plastů s termovizní kontrolou

Byl vyvinut termovizní způsob on-line kontroly a řízení procesu transmisního svařování plastů. Později prodej softwaru pro značkou LabIR® Control.

2012 - víceúčelové zařízení pro vývoj technologií laserového kvazisimultánního svařování

Funkční vzorek nového laserového laboratorního zařízení, které umožňuje provádět vývoj nových průmyslových technologií quasisimultánního svařování plastů a zpracovat prototypy svařovaných součástí.

2011 - start projektu CENTEM - nákup nového vybavení

Řešení projektu CENTEM přineslo celému centru i našemu odboru velkou příležitost získat moderní vybavení špičkové úrovně - vybudování aplikačních laboratoří

Nové vybavení nám umožnilo rozšířit možnosti měření optických vlastností.

2010 - Solar Panel Tester: zařízení pro mezioperační testování solárních panelů

Zařízení pro rychlé a efektivní odhalení možných problémů, pro ověření správného zapojení solárního panelu a pro ověření funkčnosti jednotlivých solárních článků před jeho finální kompletací, kdy je možné defektní část panelu vyměnit.

2008 - první vlastní technologický laserový systém

Navržení, sestavení a zprovoznění prvního laserového systému pro kalení na území ČR. Systém tvořil přímý diodový laser, průmyslový robot a rotační stůl. Pracoviště umožnilo zpracovávat kusy do hmotnosti 1000 kg.

2007 - laboratoř infračervené spektrometrie

Začátek činnosti v oblasti měření optických vlastností, vybudování laboratoře.

2006 - nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních

Vybudování brzdového standu

2005 - vývoj systému pro velmi rychlé měření teploty kotoučových brzd

Navázání spolupráce s technickým vývojem ŠKODA AUTO. Vývoj systému pro měření teplot kotoučových brzd.

2004 - technologie ohřevu velkých zalomených hřídelí ve vertikálních pecích

Nová technologie ohřevu ve vertikálních pecích s optimalizovanými a změněnými podmínkami ohřevu a se zkrácenou dobou na kalicí teplotě o 40 procent.

2003 - technologie ohřevu přírubových hřídelí ve vozových pecích

Nová technologie ohřevu přírubových hřídelí - rotorů větrných elektráren. Pomocí teoretických a experimentálních prací byla původní navržená technologie ohřevu ve vozových pecích optimalizována a změnou podmínek ohřevu se podařilo zkrátit dobu ohřevu o 15-20 procent.

2001 - tepelná box-bariéra, zařízení pro měření teplot v průběžné krokové peci

Vývoj vlastního zařízení pro optimalizaci provozu a zlepšení technologického procesu v průmyslových průběžných pecích.

2001 - nákup první termovizní kamery

Odbor si nákupem termovizní kamery rozšířil možnosti měření technologických procesů. Zároveň jsme se zaměřili i na měření optických vlastností, zejména emisivity, jejíž znalost je k přesnému měření nutná.

2000 - založení výzkumného centra Nové technologie

Založení výzkumného centra Nové technologie na Západočeské univerzitě v Plzni, formování odboru z pracovníků ŠKODA VÝZKUM a nových doktorandů

Historie výzkumného centra NTC

Termomechanika technologických procesů je jedním z odborů výzkumného centra Nové technologie (NTC), které vzniklo při Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2000 pro podporu výzkumu a vývoje v západočeském regionu.

Centrum vzniklo v rámci programu výzkumu a vývoje MŠMT ČR nazvaného "Výzkumná centra" jako centrum aplikovaného výzkumu - podprogram B pod označením LN00B084. Současně bylo centrum akademickým senátem konstituováno jako vysokoškolský ústav Západočeské univerzity v Plzni. Těžiště jeho práce je podpora výzkumu a vývoje v západočeském regionu s vazbami na české a mezinárodní výzkumné a vývojové týmy. Centrum zahájilo svoji činnost dnem 3.7.2000.

Vývoj výzkumného centra je možné rozdělit na tři etapy:

1. etapa: 2000 - 2004
Od vzniku centra do konce roku 2004, kdy NTC fungovalo jako velký projekt MŠMT. Tato etapa je charakterizována intenzivním rozvojem s velkou váhou na kvalitní experimentální vybavení v oblasti diagnostiky materiálů. Klíčovou roli hrála oblast náročných počítačových simulací.
2. etapa: 2005 - 2010
Od roku 2005, kdy NTC skončilo projekt LN00B084 a nepodařilo se zajistit jeho pokračování. NTC přešlo na plné samofinancování, v němž hrála klíčovou roli spolupráce s průmyslem. Začalo získávat řadu projektů a účelové financování postupně převážilo financování ze smluvního výzkumu. Odbor TTP se postupně začal více orientovat na oblasti laserových technologií. Výzkumné centrum získalo významný projekt VaVpI - CENTEM, který má jako jedno z hlavních témat Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů.
3. etapa: 2011 - 2014
V roce 2011 bylo zahájeno řešení projektu CENTEM. Odbor TTP se rozrůstá o nové pracovníky a budují se nové laserové laboratoře. Současně s budováním a rozšiřováním laserových technologií si odbor udržuje své aktivity v oblasti termomechaniky a vývoje měřicích systémů pro speciální aplikace (např. solární energetika nebo brzdové automobilové systémy).
4. etapa: od 2015
Probíhá období udržitelnosti projektu CENTEM. Zároveň začíná řešení projektu CENTEM+.