Seznam obhájených prací

Habilitační práce

 • Milan Honner Infračervená kvantitativní termografie ve výzkumu fyzikálních technologií školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2004)

Disertační práce

 • Marek Vostřák Charakterizace tepelných procesů při laserovém přetavování povlaků školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2018)
 • Martin Kučera Fyzikální procesy při laserovém značení a vliv na korozní odolnost korozivzdorných ocelí školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2017)
 • Jiří Tesař Termografie v plazmových a laserových technologiích školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2014)
 • Petra Vacíková Termomechanické procesy při působení laseru na materiál školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájila 2013)
 • Jan Šroub Stochastické simulační metody Monte Carlo a Exodus v termomechanice školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2010)
 • Petr Litoš Optické vláknové snímače a infradetektory ve fyzice technologických procesů školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2008)
 • Ondřej Cibulka Nerovnovážné šíření tepla ve fyzice technologických procesů školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2008)
 • Vladislav Lang Teplotní závislosti fyzikálních vlastností monolitních a strukturovaných materiálů školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2007)
 • Pavel Litoš Měření emisivity a teplotních polí ve fyzikálních technologiích školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2006)
 • Jiří Martan Thermo-kinetic model of laser-material interaction in the form of criteria equations školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2006)
 • Michal Švantner Zjišťování zbytkových napětí ve vícevrstvých strukturách školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2005)
 • Zdeněk Veselý Termomechanické procesy v heterogenní vrstvené struktuře tepelné při tepelném rázu školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2002)
 • Milan Honner Mikrotermomechanika v nových technologiích školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 1999)

Diplomové práce

 • Miroslav Schejbal Vliv laserem kalené povrchové vrstvy na velikost řezných sil při frézování školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2012)
 • Eliška Samiecová Využití dynamometrů Kistler při hodnocení tvrdosti laserem kalené povrchové vrstvy školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájila 2012)
 • Lukáš Potužník Využití infračervené termografie ve výzkumu fotovoltaických technologií školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2011)
 • Marek Vostřák Laserové značení pomocí masky školitel Ing. Jiří Martan, Ph.D. (obhájil 2010)
 • Jiří Mach Modelování termomechanických procesů v laserových technologiích školitel Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D. (obhájil 2008)
 • Roman Voch Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2007)
 • Ondřej Soukup Laserové metody měření zbytkových napětí školitel Ing. Michal Švantner, Ph.D. (obhájil 2007)
 • Martin Kučera Měření optických vlastností tenkých vrstev školitel Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D. (obhájil 2007)
 • Michal Chocholoušek Teorie fyzikální podobnosti v analýze mikrotvrdosti školitel Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D. (obhájil 2006)
 • Jiří Tesař Termomechanika v tribologických procesech na povrchových vrstvách školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2006)
 • Ondřej Fryč Teorie fyzikální podobnosti v analýze termomechanických procesů školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2005)
 • Jan Šroub Stochastické simulační metody Monte Carlo a Exodus v termomechanice školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2004)
 • Tomáš Zábranský Simulace termomechanických procesů s využitím výpočetního systému COSMOS školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2004)
 • Pavel Dohnal Zjišťování tepelných napětí ve fyzice technologických procesů školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2003)
 • Petr Litoš Měření teplot a teplotních polí optickými vláknovými snímači a infradetektory školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2003)
 • Michal Codl Speciální metody měření povrchové teploty ve vysokoteplotních experimentech školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2003)
 • Josef Lopata Experimentální zjišťování přenosu tepla při kalení školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2002)
 • Pavel Litoš Termovize a infradetektory ve fyzice technologických procesů školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2002)
 • Vladislav Lang Pulsní metoda měření tepelně-fyzikálních vlastností materiálů školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2001)
 • Jiří Martan Matematický model ve tvaru kriteriální rovnice termomechanického procesu plazmového nanášení školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2001)
 • Michal Švantner Simulace tepelného procesu v tepelné bariéře chránící měřící ustřednu před účinky vysoké teploty v průběžné ohřívací peci školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2000)
 • Zdeněk Veselý Simulace termomechanických procesů ve struktuře tepelné bariéry školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 1997)
 • Milan Honner Simulace vlnově difuzního šíření tepla pomocí Laplaceovy transformace školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 1995)

Bakalářské práce

 • Ladislav Smeták Experimentální analýza využití navařovacích laserů k povlakování školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2009)
 • Marek Vostřák Spektrometrická měření propustnosti tepelného záření plasty školitel Ing. Jiří Martan, Ph.D. (obhájil 2008)
 • Lukáš Potužník Měření tepelně fyzikálních vlastností potravin školitel Ing. Vladislav Lang, Ph.D. (obhájil 2008)
 • Martin Vlasák Modelování ohřevu materiálu při laserovém značení školitel Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D. (obhájil 2007)