Výuka odborných předmětů

Předměty magisterských studijních programů

KFY / MFT

Měření ve fyzikálních technologiích

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky termomechanických měření ve fyzikálních technologiích a seznámit je s praktickými možnostmi využití progresivních měřicích metod a přístrojů. Zvláštní pozornost je věnována tomu, aby studenti získali hluboké znalosti fyzikálních principů jednotlivých kontaktních a bezkontaktních měřicích metod a to zejména formou samostatně řešených laboratorních úloh.

Garant předmětu: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

KFY / MTP

Modelování tepelných procesů

V rámci předmětu se student seznámí s následujícími tématy: Metodologie modelování. Tepelné systémy a procesy. Matematické modely asymptotické. Rozměrová analýza. Metody podobnostní analýzy. Důležitá kritéria podobnosti. Matematické modely fenomenologické. Fyzikální modely. Fyzikální analogy. Počítačové modely deterministické. Počítačové modely stochastické.

Garant předmětu: Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D.

KMM / PSV

KMM/PSV Přípravky pro svařování

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy vypracování technologického postupu (WPS) svařenců. Poskytnout přehled o přípravcích pro výrobu svařenců, svařovacího zařízení vysvětlit jejich výhody a nevýhody včetně použití EN a ČSN norem bezpečnostních předpisů při svařování.

Garant předmětu: Ing. Aleš Franc, Ph.D.

KMM / STSV

Speciální technologie svařování

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlubšími poznatky z teorie svařování: měrným teplem při svařování, ochranou svarové lázně, vznik trhlin ve svarových spojích, výpočtem svarových spojů, kontrolou svarů, vadami ve svarových spojích, s normami EN a ČSN, tvorbou technologických postupů při výrobě svařenců.

Garant předmětu: Ing. Aleš Franc, Ph.D.

KMM / SK

Svařované konstrukce

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy navrhování a výpočtu svařovaných konstrukcí s ohledem na druhy namáhání. Řešení svařitelnosti materiálů, volba přídavných materiálů pro svařování tepelné zpracování a znalost platných norem EN a ČSN.

Garant předmětu: Ing. Aleš Franc, Ph.D.

KMM / TSV

Teorie svařování

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými technologiemi svařování, navařování, pájení, tepelného dělení strojírenských materiálů, s hodnocením svařitelnosti, se strukturou svarových spojů a s tepelným zpracováním svařenců.

Garant předmětu: Ing. Aleš Franc, Ph.D.

KMM / VKSV

Vybrané kapitoly ze svařování

Cílem předmětu je seznámit studenty se speciálními metodami obloukového svařování a navařování, difůzí, explozí a třením, termickými nástřiky, tepelným dělením. Použitím laserového a elektronového paprsku. Řezání vodním paprskem. Metody rovnání svařence. Numerická simulace procesu svařování.

Garant předmětu: Ing. Aleš Franc, Ph.D.

Předměty oboru "Inženýrství speciálních technologií a materiálů" doktorského studijního programu

FST / P 2301

Měření spektrální emisivity a odrazivosti povrchů materiálů

Garant předmětu: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

FST / P 2301

Laserové mikroobrábění a povrchové strukturování

Garant předmětu: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

FST / P 2301

IR nedestruktivní testování materiálů

Garant předmětu: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

FST / P 2301

Remote laserové svařování kovů

Garant předmětu: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.